Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för Leverantörer 

1. Inledning

KOMPAN har ett starkt engagemang för ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar utveckling. Som resultat av detta engagemang har KOMPAN-gruppen åtagit sig att följa principerna i FN:s Global Compact (www.unglobalcompact.org). KOMPAN förväntar sig att alla gruppens företag ska följa FN:s principer utöver de lagar som gäller i de länder där företagen är verksamma.
Som global ledare inom kärnverksamheten är KOMPAN övertygade om att både KOMPAN och gruppens leverantörer gynnas av att uppfylla nuvarande och framtida krav från marknaden och samhället. Detta omfattar att visa ansvar gentemot de personer som arbetar med tillverkning och leverans av produkter och tjänster.

För att vår inställning ska framgå tydligt för alla leverantörer har KOMPAN utarbetat KOMPANs uppförandekod för leverantörer ("koden"). I koden beskrivs KOMPAN-gruppens krav på socialt ansvar för leverantörer. Leverantörerna måste uppfylla dessa krav för att få göra affärer med KOMPAN. KOMPAN avser att upprätthålla den här koden i en anda av konstruktiv dialog och partnerskap med leverantörerna till ömsesidig nytta för båda parter.

I koden syftar namnet "KOMPAN" på alla företag i KOMPAN-gruppen.

2. KOMPANs allmänna krav på leverantörer

2.1 Tillämpningsområde

Koden gäller leverantören och alla företag i leverantörens grupp ("leverantören"). Leverantören ska informera alla företag i leverantörens grupp om deras åtaganden med hänsyn till koden. Leverantören är ansvarig gentemot KOMPAN för att alla företag i leverantörens grupp följer koden.

2.2 Allmänna ansvarsområden

Leverantören ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att leverantören följer denna kod, utan onödigt dröjsmål. Förutom att följa koden ska leverantören följa tillämpliga lokala lagar.

Leverantören är ensamt ansvarig för kostnaderna för att följa koden.
Om KOMPAN upptäcker eller misstänker incidenter där leverantören inte har följt koden och KOMPAN informerar leverantören om detta, förväntar sig KOMPAN att leverantören undersöker och rättar till dessa överträdelser så snart som möjligt och inom en överenskommen tidsram. Om leverantören inte är villig att rätta till problemen kommer KOMPAN att överväga att säga upp affärssamarbetet med leverantören. All sådan uppsägning av affärsrelationer mellan företag i KOMPAN-gruppen och leverantören anses vara en sakligt grundad uppsägning och berättigar inte leverantören till någon form av kompensation.

Om leverantören använder underleverantörer för sina leveranser till KOMPAN och/eller agerar som distributör eller grossist gentemot KOMPAN, ska leverantören göra sitt bästa för att tillse att alla underleverantörer följer koden.

2.3 Inspektion av anläggningar

KOMPAN kan utan förvarning genomföra inspektioner vid leverantörens anläggningar, inklusive leverantörens tillverkningsanläggningar, i syfte att kontrollera att leverantören följer koden ("inspektion av uppförandekod"). Inspektioner av uppförandekoden kan utföras av antingen KOMPAN-anställda eller en inspektör från tredje part som utses av KOMPAN.
För att bekräfta att koden följs måste leverantören vara beredd att ge KOMPAN tillgång till relevant och rimlig begärd information och dokumentation under inspektionen. Alla inspektörer som genomför inspektioner av uppförandekoden lyder under skriftliga sekretessavtal. All information och alla resultat som insamlas under en inspektion av uppförandekoden hanteras konfidentiellt av KOMPAN och delas endast med leverantören. KOMPAN kommer endast att använda sådan information för interna ändamål.

3.Kontakter

För allmänna frågor och kommentarer om koden kan leverantören kontakta sin upphandlingskontakt vid KOMPAN.

4. Leverantörens uppförande

4.1 Barnarbete

KOMPAN respekterar barnens rätt till utveckling och utbildning. Därför accepterar KOMPAN inte användning av barnarbetare som del av den heltidsanställda arbetsstyrkan hos leverantören. Detta omfattar anställning av barn yngre än 15 år, barn yngre än den lagstadgade lägsta åldern eller barn yngre än åldern för att gå ut den obligatoriska skolan.

Ungdomar (barn mellan 15 och 18) får endast vara anställda av leverantören under förutsättning att arbetsuppgifterna följer den lokala lagstiftningen och ILO-konventionen om minimiålder.

Allmänt sett gäller att barn under 18 års ålder:
inte får användas i farligt arbete*
inte får arbeta nattskift
har rätt till fler raster än vuxna
Obs*: Farligt arbete är arbete som till sin natur eller på grund av omständigheterna riskerar att skada barnens hälsa, säkerhet eller moral.

4.2 Diskriminering

KOMPAN respekterar kulturella skillnader och gör inte affärer med en leverantör om leverantören använder diskriminering på arbetsplatsen på grund av ras, religion, kön, ålder, nationalitet eller sexuell läggning. Leverantörens anställda får inte utsättas för fysisk bestraffning, hot om våld eller fysisk bestraffning eller sexuella, psykologiska och verbala trakasserier, och inte heller behandlas illa på arbetsplatsen eller i arbetsrelaterade situationer.

4.3 Tvångsarbete

Enligt koden är det inte tillåtet med tvångsarbete eller ofrivilligt arbete hos leverantören. Detta inkluderar tvångsarbete av fångar, arbete under tvångskontrakt, slaveri och andra former av arbete som utförs mot någons vilja eller val.
KOMPAN tolererar inte anställning via till exempel bemanningsbyråer som förmedlar arbete via avgifter, där den anställde befinner sig i ett orimligt skuldberoende (debt bondage).

4.4 Arbetsmiljö

KOMPAN stödjer den grundläggande mänskliga rättigheten att arbeta under goda arbetsförhållanden. Leverantören måste säkerställa en bra och säker arbetsmiljö som uppfyller alla tillämpliga regler och lagar. Våra lägsta krav är:
Arbetarna får inte användas för farliga arbetsuppgifter utan tillräckligt skydd.
Arbetarna måste förses med personlig skyddsutrustning och få instruktioner i hur den ska användas.
Anläggningarna måste uppfylla tillämpliga lagar och regler om byggsäkerhet, brandsäkerhet och brandlarm.
Anläggningarna måste ha tillräcklig belysning och ventilation.
Allt farligt material måste förvaras på säkra platser och användas på ett säkert och kontrollerat sätt.
Alla maskiner måste underhållas och avskärmas på rätt sätt.
Om utrymmen för måltider, vila och sömn tillhandahålls måste dessa hållas i rent och säkert skick.

4.5 Arbetstider och löner

KOMPAN inser vikten av en god balans mellan arbetstid och fritid för alla anställda.
Om inget annat anges i lag är den maximala arbetstiden vid leverantörens anläggningar 48 timmar per vecka, plus maximalt 12 timmars övertidsarbete. Alla arbetare ska få minst en dag ledigt under en period om sju dagar, om inget annat anges i den nationella lagstiftningen.
Lönerna för arbete och övertid ska följa tillämplig nationell lagstiftning eller tillämpliga nationella regler. Avdrag på lön beroende på böter eller bestraffningar från företaget får aldrig göra att lönen underskrider minimilönen.

4.6 Organisationsrätt och kollektivavtal

Leverantören får inte hindra arbetarnas rätt att bilda eller gå med i fackföreningar, eller att förhandla kollektivt. Detta innebär att leverantören måste respektera de anställdas rättighet att välja om de vill gå med i eller bilda någon organisation, inklusive arbetarorganisationer. Om fackföreningar inte är tillåtna i den region där verksamheten sker eller om endast statligt sanktionerade organisationer är tillåtna, ska leverantören ordna alternativa metoder så att de anställda kan få möjlighet att diskutera arbetsrelaterade frågor med ledningen.

4.7 Rätt till integritet

Leverantören ska respektera de anställdas rätt till integritet vid insamling och sparande av personlig information eller övervakning av personalen.

4.8 Miljö

Miljöhänsyn är en viktig del av KOMPANs affärsverksamhet. Leverantören måste åta sig att minska tillverkningsprocessens inverkan på miljön.

Förebyggande av utsläpp och minskad användning av resurser
Leverantören ska undvika utsläpp och aktivt arbeta för att minska förbrukningen av material.

Kemikalier och farliga material
Leverantören ska se till att kemikalier och farliga material hanteras, lagras och avfallshanteras på ett miljömässigt säkert sätt.

Utsläpp i luften
Leverantören ska se till att utsläpp av flyktiga organiska kemikalier, aerosoler, frätande ämnen, partiklar, kemikalier som tunnar ut ozonskiktet och biprodukter av förbränning som bildas under verksamheten klassificeras, övervakas och behandlas i enlighet med gällande lagstiftning innan de släpps ut i luften.

Avloppsvatten och fast avfall
Leverantören ska se till att avloppsvatten och fast avfall som uppstår under drift, under industriella processer och vid sanitetsanläggningar ska övervakas, kontrolleras och bearbetas i enlighet med gällande lagstiftning innan de släpps ut eller avfallshanteras.

Återvinning och återanvändning av material och produkter
Leverantören ska bidra till återvinning och återanvändning av material och produkter i största möjliga utsträckning för att säkerställa att KOMPANs specifikationer blir uppfyllda.

4.9 Korruption

Korruption och mutor betraktas som hinder för hållbar utveckling och fri handel. KOMPAN accepterar inte dessa metoder och erbjuder eller accepterar därför inte några otillbörliga betalningar under några av våra affärstransaktioner. Vi förväntar oss att våra leverantörer agerar i enlighet med detta.