Policy för socialt ansvar

KOMPAN-gruppen strävar efter att främja hållbar utveckling i samhället genom att ta hänsyn till de villkor som påverkar människors liv när beslut fattas och aktiviteter genomförs inom ramen för vår affärsutveckling.

Detta gäller våra anställda på marknader där vi är verksamma och de personer som påverkas av våra aktiviteter.

Det här betyder att vi ska:

  • Vara ett miljömässigt och socialt ansvarstagande företag som vill bidra till att förbättra livskvaliteten.
  • Arbeta beslutsamt för att hela tiden förbättra våra aktiviteter inom det sociala området.
  • Säkerställa en bra och säker arbetsmiljö för våra anställda. Arbetsmiljöinitiativen bör främst vara av förebyggande natur för att förhindra eventuella arbetsrelaterade skador.
  • Stärka vår ställning som prioriterad affärspartner och vara medvetna om att socialt ansvar bidrar till att skapa en hållbar och lönsam verksamhet.

Genom att ansluta sig till FN:s Global Compact har KOMPAN-gruppen bestämt sig för att vara aktiva inom ett antal områden som rör socialt ansvar. 

Följande sju principer definierar hur vi strävar efter att uppfylla vårt sociala ansvar.

Svanesøen Odense - Denmark - just human.JPG

Vi åtar oss att följa en global agenda kring lek och en aktiv livsstil

För människor i alla åldrar och med olika förmågor innefattar fysisk aktivitet lek, spel, sport och inplanerad träning, inom ramen för familje-, skol- och samhällsaktiviteter. Enligt nyligen genomförda studier av WHO och OECD leder lek och fysisk aktivitet till förbättrad kondition, muskelstyrka, benstyrka, kardiovaskulär hälsa och ämnesomsättning, som är nödvändigt för att motverka den negativa inverkan som en stillasittande livsstil har för alla åldersgrupper. Longitudinella studier visar dessutom att samhällen som investerar i barns och unga människors utveckling genom lek, lärande och fysisk träning åtnjuter fyra fördelar

  • Högre utbildningsnivå
  • Minskade hälso- och sjukvårdskostnader
  • Ökad ekonomisk produktivitet 
  • Lägre kriminalitet och säkrare samhällen

Konceptet med lek, lärande och att engagera samhällen att vara fysiskt aktiva är hörnstenen i KOMPANs filosofi.

KOMPAN strävar, genom sitt uppdrag att skapa hälsosammare och gladare samhällen, efter att tillhandahålla lek- och träningsutrustning som är åldersanpassad och uppfyller läroplanerna med fokus på fyra områden. 

Först och främst måste lekvärde få barn och vuxna att omedvetet ”vilja” leka för att främja den fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingen. För det andra måste hållkraften bestå av en rad olika inspirerande och roliga aktiviteter som kan ske på en lösning, som ständigt erbjuder utmaningar och nya upplevelser. För det tredje strävar vi efter att tillhandahålla universella, inkluderande lekmöjligheter för att erbjuda aktiviteter som är relevanta och roliga för alla barn. Slutligen måste vi se till att allmänheten är säker när de använder någon av våra lösningar.

Vi ska stödja och respektera internationellt deklarerade mänskliga rättigheter inom vårt inflytelseområde och säkerställa att vi inte bidrar till brott mot de mänskliga rättigheterna genom att:

Ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna i våra affärsbeslut när detta är relevant.
Ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna i våra affärsbeslut när detta är relevant.
Bygga upp kompetenser som rör mänskliga rättigheter inom relevanta delar av organisationen.
Använda landsanalyser när vi utvärderar statusen för mänskliga rättigheter i de länder där vi har eller planerar att skaffa produktionsanläggningar.
Föra en dialog om människorättsfrågor med KOMPAN-gruppens intressenter, inklusive icke-statliga organisationer och leverantörer.

Vi ska hålla fast vid personalens rätt att arbeta fackligt och förhandla kollektivt.

I länder där de anställda inte har rätt att bilda fackföreningar på grund av lagstiftningen, eller där det inte är möjligt att skapa ett fackföreningssystem, kommer företaget att ordna så att personalen får träffa ledningen på annat sätt för att diskutera arbetsrelaterade frågor.

Vi motarbetar aktivt alla former av tvångsarbete

We aim to actively fight all kinds of forced labor by: Ensuring that all employees have employment contracts or are subject to agreements that specify their terms of employment and terms of termination, showing the voluntary aspect of the employment.

Vi motarbetar aktivt barnarbete

Vi motarbetar aktivt barnarbete genom att:

Se till att barn endast får anställas om de är äldre än åldern för att avsluta den obligatoriska skolan, äldre än 15 år och äldre än den lokala lägsta åldern för arbete.
Förutom detta får inte ungdomar mellan 15 och 18 års ålder delta i farligt arbete, inte arbeta på natten och ska dessutom ha fler raster än anställda som är äldre än 18 år.
Detta gäller även för företag som levererar varor till KOMPAN.

Under särskilda förutsättningar är det möjligt att få anställa barn som är 14 år gamla, om detta sker i enlighet med ILO-konventionen 138 och de lokala förhållandena gör att barnet får bästa möjliga skydd och möjlighet till utveckling genom att ha ett arbete. Det bör dock vara ett lätt och säkert deltidsarbete och utbildning bör tillhandahållas samtidigt. Anställning bör ske i nära samverkan och dialog med barnet och barnets familj, samt med erkända internationella eller nationella organisationer som skyddar barns intressen.

Vi motverkar diskriminering på arbetsplatsen

Vi motverkar diskriminering på arbetsplatsen genom att:

Säkerställa att icke-objektiv diskriminering inte förekommer avseende bland annat anställning, karriär, vidareutbildning och uppsägningar.
Vara restriktiva när det gäller att genomföra hälsoundersökningar. Endast de mest nödvändiga tester som krävs i lagstiftning eller av de anställda bör genomföras.
Hälsoundersökningar får inte genomföras i diskriminerande syfte.

Vi arbetar mot korruption, inklusive utpressning och mutor.

Korruption är ett av de största hindren för fri handel i världen och ett av de värsta hoten mot arbetet med att eliminera fattigdom. Därför arbetar KOMPAN mot korruption och mutor.
Att vara delaktig i korruption och mutor är inte förenligt med att vara anställd vid KOMPAN.

Alla anställda vid KOMPAN bör vara noga med att inte hamna i situationer där deras samarbetspartners ägnar sig åt korruption eller mutor. Om det finns anledning att misstänka att sådant förekommer ska närmaste chef omedelbart underrättas.
Det är obligatoriskt att rapportera till sin chef om gåvor erbjuds eller tas emot som inte är lämpliga och inte har med den legitima affärsverksamheten att göra.KOMPAN har utfärdat en policy för affärsetik som beskriver hur arbetet med socialt ansvar ska bedrivas, inklusive vilka riktlinjer du måste följa som anställda vid KOMPAN. Alla anställda måste agera i enlighet med vår policy för affärsetik.

 
Referenser: Principerna i FN:s Global Compact publicerade av Förenta nationerna (www.unglobalcompact.org) och antagna av KOMPAN-gruppen 2011.