Lek för alla – inkluderande lek

Alla barn har rätt till fritid och lek. Oberoende av ålder, nationalitet, kön, hudfärg, social och religiös bakgrund, fysisk och intellektuell förmåga har alla barn rätt att leka och att leka med andra. Detta stöds av Förenta Nationernas barnkonvention – den mest ratificerade FN-konventionen genom alla tiderer.

Speciella behov och befintliga riktlinjer.

När det gäller barns lekplatser varierar inställningen till lekplatsens inkludering, tillgänglighet och användbarhet samt dess utrustning beroende på var man befinner sig i världen. Vissa länder har tydliga definitioner av bra lekytor för barn med funktionsnedsättning. 

Andra ser uteslutande på tillgänglighet för rullstolsbundna användare. Den amerikanska lagen ADA (Americans with Disabilities Act), som omhandlar både tillgängligheten till lekplatsen samt redskapens utformning, utgör grunden till KOMPANs syn på tillgänglig produktdesign. 

FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning rekommenderar en universell utformning. Under de senaste två åren har de flesta länderna i världen skrivit under denna konvention.

Tidigare sågs tillgänglighet som huvudfrågan, medan den universella utformningen fokuserar på användbarhet för alla, baserat på individens förutsättningar. Syftet med konventionen är att ”främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde”. Det var bland annat WHO:s ICF-rapport (International Classification of Functioning, Disability and Health) från 2001 som banade vägen för detta tankesätt. Detta dokument framhäver klart och tydligt att det inte finns några handikappade individer, utan bara människor som saknar rätt hjälpmedel. ICF behandlar inkluderingen av alla användare. 
Det förhärskande synsättet på universell lek är att definiera vissa miljöfaktorer som funktionsnedsättande snarare än att människor har en funktionsnedsättning. Dessa faktorer bör ändras så att de blir universellt brukbara och tillgängliga för alla.

KOMPANs bakgrund inom universell utformning.

För KOMPAN är arbetet med universell design en del av vår filosofi och historia: KOMPANs Homo Ludens, den lekfulla människan, representerar vår åsikt om att alla människor är unika och värdefulla. KOMPAN har alltid arbetat efter filosofin om att inkludera. Den absoluta majoriteten av KOMPANs konstruktioner är utformade så att alla användare kan ha glädje av lekutrustningen enligt sina egna behov och förutsättningar. KOMPAN har även ett mindre urval specialutrustning som kan användas vid behov.

Läs hela dokument om Universell Utformning, Tillgänglighet och Inkludering med länken ovan