KOMPAN Play Institute

KOMPAN Play Institute är KOMPANs specialistcenter för lek.

Institutet samlar in data och arbetar tillsammans med universitet, forskare och specialister världen över kring lekplatsfrågor i syfte att kontinuerligt utöka KOMPANs kunskaper inom lek. Mycket av kunskapen handlar om användarbehov och institutet tar kontakt med användare i alla åldrar för att inhämta relevant feedback som kan användas vid produktutveckling. KOMPAN Play Institute genomför studier om barns utveckling genom lek. Huvudfokus ligger på hur bra lekdesign kan motivera barn, familjer och samhällen att leka, interagera och lära sig.

LEK OCH FYSISK AKTIVITET

Fysisk aktivitet ska vara åldersanpassad. Från barndomen upp till tonåren går barn igenom stadier av fysisk utveckling. De utvecklar sin motorik, som t.ex. balanssinnet. De tränar sin muskelkontroll och styrka. De stärker sin benstyrka genom fysisk aktivitet och, inte minst, så tränar de sin kondition. Ett varierat lekutbud krävs för att främja och motivera hela rörelseskalan – repetitiva rörelser är inte tillräckligt.

KOMPAN Play Institutes skrivbordsforskning visar att det finns bevis för att lek är det bästa sättet att främja frivillig, ansträngande fysisk aktivitet hos barn. Forskning visar att fri tillgång till välplanerade lekytor på förskolan fick 3–6-åringarna att bli 33 % mer fysiskt aktiva än barn på kontrollerade förskolor.

 

LEKA OCH LÄRA

Barn lär sig genom lek och vad de lär sig förändras med åldern. Under tidig barndom främjar lek de grundläggande exekutiva funktionerna som arbetsminnet och självkontroll, samt grundläggande färdigheter och kunskaper för livet.

Då småbarn blir förskolebarn ska lek främja inlärningen av mer komplicerade kognitiva processer som abstrakt tänkande, problemlösning, planering och målinriktat beteende. Spel blir populära och bör öka i komplexitet för att kräva mer eftertanke, minne och självkontroll från barnet.

Genom lek ökar 10–13-åringar sin exekutiva funktionsförmåga: de blir bättre på strategiskt tänkande, beteendeplanering och genomförande av handlingar för att uppnå mål. Allt detta främjas av lek och i synnerhet regellekar.

LEKA OCH INTERAGERA

Positivt socialt samspel är hörnstenen i alla framgångsrika samhällen. Alltfler familjer väljer att bo och leva i städer. För stadsfamiljer är lekplatser gratis och roliga områden där de kan tillbringa positiv tid tillsammans, vara fysiskt aktiva och skapa gemenskap genom att komma i kontakt med andra.

 

KOMPANs breda utbud av lek- och aktivitetslösningar främjar positivt samspel mellan människor, oavsett ålder och förmåga. Våra lösningar har utvecklats enligt universella konstruktionsprinciper och är socialt inkluderande, åldersanpassade och passar alla oavsett förmåga.

 

Läs mer om KOMPAN Play Institutes forskning här