Fysisk aktivitet bland förskolebarn

De fysiska aktivitetsvanorna för barn grundläggs så tidigt som under det första levnadsåret. Dessa vanor tros följa många barn genom skolåren och upp till vuxen ålder.

Vi vet att bland annat fetma och risk för hjärt- och kärlsjukdomar utvecklas så tidigt som under de första barndomsåren.

Studier visar att förändringar av blodkärlen och andra faktorer som utgör de första tecknen på begynnande hjärt- och kärlsjukdomar kan upptäckas så tidigt som hos 3-åringar som har flera riskfaktorer, till exempel förhöjt BMI (kroppsmasseindex), högt blodtryck och förhöjda halter av blodfetter och kolesterol (1).

 

Ett samband mellan dessa riskfaktorer och mängden fysisk aktivitet hos 9-åringar och 15-åringar har fastställts genom EYHS-undersökningen (European Youth Heart Studies) (2, 3). Mycket få studier har dock undersökt hur insatser för fysisk aktivitet riktade mot förskolebarn skulle kunna påverka olika hälsoparametrar. Därför finns endast begränsade kunskaper om huruvida otillräcklig fysisk träning i den tidiga barndomen är skadligt. Utifrån befintliga kunskaper om den positiva effekten av fysisk aktivitet bland skolbarn, är dock vår hypotes att en viss mängd fysisk aktivitet så tidigt som i förskoleåldern är viktigt för dessa förskolebarns hälsa, både nu och senare i livet.

Danmarks Statistik har registrerat att 95 procent av alla barn i åldern 3 till 5 år går på förskola eller någon motsvarande åldersintegrerad institution. Detta innebär att nästan alla barn i denna åldersgrupp deltar i något slags schema för barnomsorg dagligen. Mycket av dagen tillbringas på en förskola, som därför också bör tillhandahålla en miljö som främjar betydande fysisk aktivitet bland barnen.

Vår kunskap om mönstren för barnens fysiska aktivitet på dagis är begränsad, eftersom endast ett fåtal giltiga studier har genomförts (främst i USA) och endast ett fåtal forskargrupper har fokuserat på detta ämne. Därför skulle det vara mycket relevant med en undersökning av den fysiska aktivitetens omfattning bland barn under deras tid på förskolan i syfte att identifiera avgörande faktorer för barnens aktivitetsmönster. Vi har länge velat studera effekterna av fysisk aktivitet på förskolebarnens hälsa. Innan vi påbörjade en sådan undersökning behövde vi dock mer insikt i de avgörande faktorerna för fysisk aktivitet bland förskolebarnen, och därför genomförde vi nyligen en pilotstudie.

Syften och metoder

Pilotstudien hade två huvudmål:

(1) att beskriva nivån på den fysiska aktiviteten hos 3 till 6-åringar under deras tid på förskolan;

2) att fastställa de demografiska faktorer som är viktiga för nivån av fysisk aktivitet på förskolan,

inklusive barnens kön och ålder, typ av förskola, området där skolan är belägen och sociodemografiska data för föräldrarna. Vi studerade den fysiska aktivitetsnivån bland barn på olika typer av förskolor belägna i olika områden.

Sammanlagt 184 barn från sju olika förskolor deltog i undersökningen.

Läs den fullständiga pilotstudien via länken ovan