Företagsansvar

Moderna livsstilar påverkar hur vi lever, leker och interagerar med varandra. Under de senaste 20 åren har befolkningen blivit fysiskt inaktiva. Detta utgör en utmaning för fritidsområden som mer än någonsin bör uppmuntra fysisk aktivitet. KOMPAN ser det som sin huvudsakliga uppgift att uppmuntra till lekfull fysisk aktivitet.

FN:s konvention om barnets rättigheter:


Artikel 31
”Alla barn har rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.

Aktiva människor är gladare människor

Vi anser att alla människor, oavsett ålder och förmåga, har rätt att uppleva glädjen med att vara fysiskt aktiva och de ska erbjudas möjlighet och tillgång till lek och träning i sitt närområde.
Aktiva människor är gladare människor. Fysisk aktivitet bidrar till välbefinnande, god fysisk och mental hälsa och hjälper människor att prestera. Fysisk aktivitet ger människor livsglädje och en större benägenhet att bidra positivt till gladare och hälsosammare samhällen.

Utmaningen

I industriländerna lever majoriteten av befolkningen i städer. Detta medför mindre utrymme åt rekreationsaktiviteter, fysiska och sociala aktiviteter då alltmer utrymme tas upp av infrastruktur och företag.Det alltmer stillasittande vardagslivet skapar samhällen där människor är fysiskt inaktiva. Över 25 % av alla vuxna och över 80 % av ungdomarna världen över är fysiskt inaktiva. Detta påverkar hälsan negativt och medför alarmerande framtida hälsorisker och kostnader för våra samhällen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är fysisk inaktivitet bland de fyra största riskfaktorerna för för tidig död.

Fördelarna för människor att vara fysiskt aktiva är välkända och väldokumenterade. Aktiva personer förbättrar både sitt fysiska och mentala välbefinnande, vilket i sin tur främjar deras personliga utveckling. Fördelarna är dock mycket större än vad de flesta tror: En aktiv stad är en utvecklande stad som inte enbart investerar i förbättringar inom ekonomi, infrastruktur och miljö, utan även inom möjligheter till en aktiv fritid för alla invånare, i syfte att förbättra hälsan och det sociala livet.

Ett växande antal städer antar utmaningen och känner ett ansvar för att investera i samhällets möjligheter till en aktiv fritid.Studier som genomförts av KOMPAN visar att människor vill vara fysiskt aktiva men inte lyckas på grund av att arbete och pendling tar upp för mycket av deras tid, begränsad tillgång till kostnadsfria fritidsanläggningar och på grund av att stadsdelar inte bidrar med möjligheter till fysisk aktivitet. Detta är värdefull information då studier visar att hela 60 % av befolkningen anser att dagens offentliga platser inte motiverar dem till att vara fysiskt aktiva. KOMPAN ser det som sin huvudsakliga uppgift att skapa och dokumentera inbjudande, offentliga fritidsområden för hälsa, välbefinnande och socialt samspel.