Arbetsmiljöpolicy

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra hur vi förebygger, utför och hanterar hälso- och säkerhetsrelaterade frågor på KOMPAN.

Vi fokuserar på: 

arbetsmiljö med avseende på att förhindra arbetsrelaterade skador och sjukdomar. efterlevnad av lagstiftningen avseende arbetsmiljö och andra företagsprogram och bestämmelser som företaget åtagit sig att följa. Effektivt och aktivt engagemang från samtliga medarbetare i ledningssystemet för arbetsmiljöfrågor.

För att uppnå dessa mål åtar sig KOMPANs högsta ledning följande:

De ska, i enlighet med gällande organisations- och arbetsregler, integrera och koordinera arbetsmiljöfrågor som en del av varje enskild medarbetares ansvarsområden. De ska kontinuerligt och på ett kvalificerat sätt identifiera och utvärdera potentiella risker för människors hälsa och liv, skador på teknisk utrustning och arbetsmiljön. De ska vidta åtgärder för att minimera sådana risker och informera anställda och andra personer som berörs av dem. De ska utbilda anställda för att öka medvetenheten och kunskapen om arbetsmiljö- och miljöskyddsfrågor. De ska säkerställa att samtliga personer som påverkas av KOMPANs arbetsmiljörelaterade aktiviteter, t.ex. leverantörer, kunder, besökare och allmänheten, inkluderas och aktivt arbeta tillsammans med dem kring dessa frågor.

Som en del av våra pågående förbättringsprocesser sätter KOMPAN upp och utvärderar olika arbetsmiljömål. KOMPAN genomför ständiga kvalitets- och säkerhetsrevisioner av sina styrsystem för att säkerställa att företagets säkerhetspolicy och -mål kontinuerligt förbättras och anpassas till samhällets krav.

KOMPAN och FN:s Global Compact

I FN:s konvention om barnets rättigheter fastslås bland annat barns rätt att leka som en grundläggande förutsättning för deras utveckling. KOMPAN förespråkar samma rättigheter och en av våra ledstjärnor är att våra produkter ska främja barns universella rätt att leka. 

Redan från början har vi på KOMPAN bidragit till att förbättra barns levnadsvillkor och vi har arbetat för barns rätt att leka för att stimulera deras utveckling och inlärning. KOMPAN har valt att basera sitt CSR-arbete på FN:s Global Compact och vi arbetar med att implementera programmets tio principer. Vi anslöt oss till FN:s Global Compact 2011.

CSR-arbetet utgör en naturlig del av KOMPAN – både när det gäller verksamheten och organisationen. Vi tror att vi kan skapa en lönsam verksamhet och samtidigt ta socialt ansvar. Därför är det viktigt för KOMPAN att vårt sociala ansvar är en integrerad del av hela företaget från utveckling, försäljning, inköp, produktion och leverans samt i de investeringar vi gör.

Det är viktigt för KOMPAN att följa dansk, amerikansk och internationell lagstiftning samt produktstandarder som berör vårt affärsområde och stärka de värden de bygger på. När det gäller produktsäkerhet är det t.ex. viktigt att väga risk mot utmaning så att det fortfarande är roligt, spännande och lärorikt att leka med produkten.

Mänskliga rättigheter

I årtionden har barns och vuxnas glädje väglett oss i utvecklingen av stora idéer och nya lösningar för lek och träning. Vi har noggrant studerat barns lek och byggt upp en kunskapsbas som har gjort KOMPAN till en aktör utan motstycke inom detta område. Genom våra studier har vi fått reda på vad som motiverar och utvecklar människor från barndomen upp till vuxen ålder under alla stadier av fysisk utveckling. Våra insikter visar tydligt att fysisk aktivitet bidrar till att utveckla dig som individ, din sociala förmåga, din inlärningsförmåga och till att du håller dig frisk. Idag är dock 1 av 4 vuxna och 8 av 10 ungdomar på global nivå inte fysiskt aktiva. Som ett resultat stiger samhällets hälso- och sjukvårdskostnader. Samhällsledare är oroade och söker efter sätt att bekämpa inaktivitet. Städer står inför en stor utmaning då alltfler bor i städer med begränsad yta och liten tid till fysisk aktivitet. På KOMPAN anser vi att alla människor, oavsett ålder och förmåga, har rätt att uppleva glädjen med att röra på sig och de ska erbjudas möjlighet och tillgång till gratis lek och träning.Vi ska stödja och respektera internationellt deklarerade mänskliga rättigheter inom vårt inflytelseområde och säkerställa att vi inte bidrar till brott mot de mänskliga rättigheterna genom att:

 

Bygga upp kompetenser som rör mänskliga rättigheter inom relevanta delar av organisationen. Använda landsanalyser när vi utvärderar statusen för mänskliga rättigheter i de länder där vi har eller planerar att skaffa produktionsanläggningar. Föra en dialog om människorättsfrågor med KOMPAN-gruppens intressenter, inklusive icke-myndighetsorganisationer och leverantörer. Vi respekterar personalens rätt att arbeta fackligt och förhandla kollektivt. I länder där de anställda inte har rätt att bilda fackföreningar på grund av lagstiftningen, eller där det inte är möjligt att skapa ett fackföreningssystem, kommer företaget att ordna så att personalen får träffa ledningen på annat sätt för att diskutera arbetsrelaterade frågor.

Vi motarbetar alla former av tvångsarbete genom att:
Se till att alla anställda har anställningskontrakt eller lyder under avtal som anger deras anställningsvillkor och uppsägningsvillkor, och som visar att anställningen är frivillig.

Vi motarbetar barnarbete genom att:
Se till att barn endast får anställas om de är äldre än åldern för att avsluta den obligatoriska skolan, äldre än 15 år och äldre än den lokala lägsta åldern för arbete. Förutom detta får inte ungdomar mellan 15 och 18 års ålder delta i farligt arbete, inte arbeta på natten och ska dessutom ha fler raster än anställda som är äldre än 18 år.
Detta gäller även för företag som levererar varor till KOMPAN.

Under särskilda förutsättningar är det möjligt att få anställa barn som är 14 år gamla, om detta sker i enlighet med ILO-konventionen 138 och de lokala förhållandena gör att barnet får bästa möjliga skydd och möjlighet till utveckling genom att ha ett arbete. Det bör dock vara ett lätt och säkert deltidsarbete och utbildning bör tillhandahållas samtidigt. Anställning bör ske i nära samverkan och dialog med barnet och/eller barnets familj, samt med erkända internationella eller nationella organisationer som skyddar barns intressen.

Vi motverkar diskriminering på arbetsplatsen genom att:

Säkerställa att icke-objektiv diskriminering inte förekommer avseende bland annat anställning, karriär, vidareutbildning och uppsägningar. Vara restriktiva när det gäller att genomföra hälsoundersökningar. Endast de mest nödvändiga tester som krävs i lagstiftning eller av de anställda bör genomföras. Hälsoundersökningar får inte genomföras i diskriminerande syfte.

Antikorruption

Vi arbetar mot korruption, inklusive utpressning och mutor.

Korruption är ett av de största hindren för fri handel i världen och ett av de värsta hoten mot arbetet med att eliminera fattigdom. KOMPAN arbetar mot korruption och mutor.
Att vara delaktig i korruption och mutor är inte förenligt med att vara anställd vid KOMPAN. Alla anställda vid KOMPAN bör vara noga med att inte hamna i situationer där deras samarbetspartners ägnar sig åt korruption eller mutor. Om det finns anledning att misstänka att sådant förekommer ska närmaste chef omedelbart underrättas.

Det är obligatoriskt att rapportera till sin chef om gåvor erbjuds eller tas emot som inte är lämpliga och inte har med den legitima affärsverksamheten att göra.

KOMPAN har utfärdat en policy för affärsetik som beskriver hur arbetet med socialt ansvar ska bedrivas, inklusive vilka riktlinjer du måste följa som anställda vid KOMPAN. Alla anställda måste agera i enlighet med vår policy för affärsetik.

Miljö

KOMPAN åtar sig att arbeta för en hållbar utveckling för planeten. Detta innebär att vi väljer material till våra lek- och träningslösningar som har minimal påverkan på miljön.När det är möjligt använder KOMPAN trä från FSC® Certified (FSC® C004450) källor och undviker leverantörer som hämtar sitt trä från tvivelaktiga eller kontroversiella källor. Därför kan KOMPANs produkter tillverkas med material och tekniker som har minimal påverkan på miljön. Våra material utvärderas utifrån sin miljöpåverkan innan de används. 

KOMPAN bidrar till utvecklingen av miljömässigt hållbara tekniker, material, ledningsprocesser och metoder. Som del av våra pågående förbättringsprocesser sätter vi upp och utvärderar olika miljömål.
KOMPAN genomför ständiga kvalitets- och miljörevisioner av sina styrsystem för att säkerställa att företagets miljöpolicy och mål kontinuerligt förbättras och anpassas till samhällets krav. Vi utbildar vår personal om företagets miljöpåverkan och vi på KOMPAN strävar efter att aktivt förbättra vårt arbete.

Hälsa och säkerhet

Det måste vara säkert för alla barn och vuxna att använda KOMPANs lösningar. För att garantera användarnas säkerhet genomför vi ständiga kvalitets- och säkerhetsrevisioner av våra styrsystem, i syfte att säkerställa att företagets säkerhetspolicy och -mål kontinuerligt förbättras och anpassas.
Vi strävar efter att eliminera arbetsrelaterade skador och sjukdomar och integrerar och koordinerar arbetsmiljöfrågor som en del av varje enskild medarbetares ansvarsområden. Vi identifierar och utvärderar potentiella risker för människors hälsa och liv, skador på teknisk utrustning och arbetsmiljön Vi vidtar åtgärder för att minimera sådana risker och informera anställda och andra personer som berörs av dem.