Affärsvillkor

Generellt

Dessa villkor är gällande för både Kompan Sverige AB (”Kompan”) och Slottsbro (”Slottsbro”), vilka nedan gemensamt benämns ”Leverantören”. Dessa allmänna affärsvillkor gäller vid leverans av produkter som Leverantören levererat och/eller monterat samt för anläggningsarbete som utförs i anslutning till leverans och montering, om inget annat avtalats med köparen i det enskilda fallet.

Alla upplysningar om vikt, mått, kvalitet samt tekniska och andre data som framgår av Leverantörens kataloger, prospekt och annat reklam- och informationsmaterial är vägledande och endast bindande i den omfattning som de uttryckligen ingår som del av parternas skriftliga avtal. Leverantören har i övrigt rätt att ändra på specifikationerna om detta är nödvändigt för att uppfylla gällande regler och lagar, däribland EU-föreskrifter, eller om avvikelsen är obetydlig.

Offert, order och orderbekräftelse 

Avtal mellan Leverantören och köparen sluts genom att Leverantören skriftligen bekräftar köparens order (orderbekräftelse). Eventuella offerter som lämnas av Leverantören och som föregår kundens order och Leverantörens orderbekräftelse är inte bindande för Leverantören.

Priser

Priser anges i svenska kronor exklusive moms.

Betalning

20 dagar netto om inget annat har avtalats. I vissa fall tillämpas hel eller delvis förskottsbetalning

Leveransvillkor - generellt

Om inget annat avtalats levereras produkterna (inomhusmöbler och utrustning för inomhuslek exkluderat) olossat till köparens adress enligt orderbekräftelsen och köparen bekostar frakten. Vid större försändelser, bl.a. multiarenor och förmonterade klätterställningar ska köparen själv kunna ta emot försändelsen med truck och i vissa fall kran, annars tillämpas extra fakturering för om- och avlastning med mera.

Särskilda leveransvillkor för inomhusmöbler och utrustning för inomhuslek Om inget annat avtalats levereras inomhusmöbler och utrustning för inomhuslek lossat till köparens adress (utomhus) enligt orderbekräftelsen och köparen ansvarar för inbärning. Fraktavgift tillkommer med 5% av fakturabeloppet om inget annat avtalats.

Leveranstid

På orderbekräftelsen framgår utleveransdatum samt beräknad transporttid.

Försening av leveranser och montering 

Se särskilda villkor för montering i separat dokument. Köparen ansvarar själv för montering och installation av levererade produkter om inget annat avtalats. Överskridande av leverans- eller monteringstiden med upp till 14 dagar ska i alla avseenden betraktas som leverans/överlämnande i rätt tid och utgör inte grund för köparen att kräva någon ersättning från Leverantören.

Leverantören ansvarar inte för förseningar som beror på köparen, t.ex. om köparen inte iordningsställt monteringsplatsen eller kunnat nås för avisering av leverans. 

Ändring av leveransdatum 

Om leveransdatum önskas senareläggas av köparen mindre än 1 vecka före leverans förutsätter detta dels att Leverantören accepterar det nya leveransdatumet dels att köparen betalar 500 SEK i administrationsavgift, 500 SEK för lagerhantering av produkterna och 500 SEK per månad per kubikmeter som magasineras på grund av den senarelagda leveransen. 

Avbeställning

Köparen har rätt att avbeställa leverans senast en vecka efter erhållande av orderbekräftelsen undantaget specialbeställd produkt. En specialbeställd produkt är en produkt som tillverkats särskilt enligt köparens önskemål och kan ej avbeställas. Skulle Leverantören trots ovan acceptera en avbeställning av den specialbeställda produkten har denne rätt att fakturera köparen 50% av ordervärdet. 

Äganderättsförbehåll 

Produkterna förblir Leverantörens egendom intill dess att hela den fakturerade köpesumman för Leverantörens samlade leverans, inklusive upplupen ränta, har betalats. Intill dess att full betalning av Leverantörens krav har erlagts ska köparen inte äga rätt att infoga sålda produkter som tillbehör till fast egendom, t.ex. genom att de gjuts fast i marken, samt inte heller sälja varorna vidare till en annan kund. 

Köparens undersökningsplikt och reklamation 

Det är köparens skyldighet att direkt efter leveransen undersöka de av Leverantören levererade produkterna. Om Leverantören har åtagit sig att sätta upp och montera produkterna, ska köparen direkt efter att Leverantören har rapporterat att monteringen är färdig undersöka produkterna från Leverantören. Köparen ska på chaufförens fraktsedel, innan underskrift/mottagande, notera eventuella avvikelser. Om köparen vill påtala ett fel ska köparen så snart felet har eller borde ha upptäckts, dock aldrig senare än inom de gällande garantitiderna, ge Leverantören skriftligt besked om detta, samt meddela vad felet består av. Om köparen inte reklamerar inom ovan föreskriven tid förlorar köparen rätten att åberopa felet. 

Reklamation av en delleverans berättigar inte köparen att annullera övriga delleveranser

Leverantören ansvarar för fel som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller arbete. Leverantören har rätt att efter eget val åtgärda felet eller utan kostnad skicka ny reservdel. Om inte Leverantören avhjälper felet inom rimlig tid efter att köparen har reklamerat det till Leverantören, kan köparen kräva avdrag på köpesumman eller ersättning, under förutsättning att villkoren för detta är uppfyllda och med de begränsningar som framgår i punkten ansvarsbegränsning.

Leverantörens ansvar omfattar inte fel och brister som har uppstått som följd av felaktig montering (utförd av annan än Leverantören) ingrepp och/eller ändringar av den sålda produkten som genomförts av tredje part, bristande underhåll, naturligt slitage, korrosion på metalldelarnas ytor, missfärgning av ytan eller liknande kosmetiska skador, skadegörelse, felaktig eller ovarsam hantering, överbelastning eller onormal användning eller annat som kan hänföras till köparen.

 

Allmänna villkor Kompan & Slottsbro 18.pdf

Särskilda villkor Flexotop och Konstgräs 18.pdf

Särskilda villkor vid montering, installation och anläggningsarbeten 18.pdf

Särskilda villkor Robiniaprodukter 18.pdf