Aktiva städer

Lekfulla städer för lyckligare och gladare samhällen

Idag bor 60 % av världens befolkning i städer. Till 2050 beräknar FN:s forskare att antalet stigit till 80 %. En följd av detta är bland annat en allt mer stillasittande livsstil. 

Människor, och i synnerhet barn, blir mindre och mindre fysiskt aktiva dag för dag. Detta har en stor inverkan på hälsa och livskvalitet.

Forskning som inletts av KOMPAN Fitness Institute visar att vuxna vill vara mer aktiva, men inte kan vara det på grund av mindre fritid och begränsad åtkomst till kostnadsfria motionsanläggningar för människor i alla åldrar och med alla förmågor. KOMPANs forskning visar att hela 60 % av befolkningen anser att dagens offentliga platser inte inspirerar dem till att vara fysiskt aktiva.

För barn rekommenderar Världshälsoorganisationen lek som ett medel för daglig aktivitet.

Flera undersökningar visar att barn vill ha fler möjligheter att leka utomhus, och att lekplatser är mycket effektiva för deras fysiska aktivitet och välmående. 

Forskning som inletts av KOMPAN visar att 3–6-åringar som kan leka fritt på utomhuslekplatser under sin barndom är 33 % mer fysiskt aktiva än barn som inte fått samma möjligheter.

Hos KOMPAN strävar vi efter att ta fram ny kunskap om hur vi kan inspirera människor i alla åldrar och med alla förmågor att vara mer fysiskt aktiva genom att erbjuda innovativa, motiverande lösningar som passar in i omgivningarna och är hållbara.

Vi bidrar till skapandet av aktiva samhällen genom att samarbeta med experter och diskutera med opinionsbildare som strävar efter att förbättra välbefinnandet i städerna.

Vi har inlett partnerskap med Gehl och Gehl Institute, med den nordamerikanska icke-vinstdrivande lekorganisationen KaBooM och med Syddansk Universitet för att utveckla konceptet Active Cities.