Affärsvillkor

 

 

Generellt

Dessa villkor är gällande för både Kompan Sverige AB (”Kompan”) och Slottsbro AB (”Slottsbro”), vilka nedan gemensamt benämns ”Leverantören”.

Dessa allmänna affärsvillkor gäller vid leverans av produkter som Leverantören levererat och/eller monterat samt för anläggningsarbete som utförs i anslutning till leverans och montering, om inget annat avtalats med köparen i det enskilda fallet.

Alla upplysningar om vikt, mått, kvalitet samt tekniska och andra data som framgår av Leverantörens kataloger, prospekt och annat reklam- och informationsmaterial är vägledande och endast bindande i den omfattning som de uttryckligen ingår som del av parternas skriftliga avtal. Leverantören har i övrigt rätt att ändra på specifikationerna om detta är nödvändigt för att uppfylla gällande regler och lagar, däribland EU-föreskrifter, eller om avvikelsen är obetydlig.

 

Offert, order och orderbekräftelse 

Avtal mellan Leverantören och Köparen sluts genom att Leverantören skriftligen bekräftar Köparens order (orderbekräftelse). Eventuella offerter som lämnas av Leverantören och som föregår kundens order och Leverantörens orderbekräftelse är inte bindande för Leverantören.

Priser

Priser anges i svenska kronor exklusive moms.

Betalning

20 dagar netto om inget annat har avtalats. I vissa fall tillämpas hel eller delvis förskottsbetalning

Leveransvillkor - generellt

Produkterna levereras enligt fraktvillkor CIP eller enligt avtal. Leverantören administrerar frakten och försäkring olossat till Köparens adress enligt orderbekräftelsen. Vid större försändelser, bl.a. multiarenor, förmonterade klätterställningar samt viss lek/parkutrustning som kräver lossning från lastbilens sida, ska Köparen själv kunna ta emot försändelsen med gaffeltruck, hjullastare och i vissa fall kranbil, annars tillämpas extra fakturering för om- och avlastning.   

Leveranstid

På orderbekräftelsen framgår beräknat leveransdatum.

Försening av leveranser och montering


Se särskilda villkor för montering i separat dokument. Köparen ansvarar själv för montering och installation av levererade produkter om inget annat avtalats. Överskridande av leverans- eller monteringstiden med upp till 14 dagar ska i alla avseenden betraktas som leverans/överlämnande i rätt tid och utgör inte grund för köparen att kräva någon ersättning från Leverantören.
Leverantören ansvarar inte för förseningar som beror på Köparen, t.ex. om Köparen inte iordningsställt monteringsplatsen eller kunnat nås för avisering av leverans.

Ändring av leveransdatum


Om leveransdatum önskas senareläggas av Köparen mindre än 1 vecka före leverans förutsätter detta dels att Leverantören accepterar det nya leveransdatumet dels att Köparen betalar 500 SEK i administrationsavgift, 500 SEK för lagerhantering av produkterna och 500 SEK per månad per kubikmeter som magasineras på grund av den senarelagda leveransen.


Avbeställning


Köparen har rätt att avbeställa leverans senast en vecka efter erhållande av orderbekräftelsen undantaget specialbeställd produkt. En specialbeställd produkt är en produkt som tillverkats särskilt enligt Köparens önskemål och kan ej avbeställas. Skulle Leverantören trots ovan acceptera en avbeställning av den specialbeställda produkten har denne rätt att fakturera Köparen 50% av
ordervärdet.


Äganderättsförbehåll


Produkterna förblir Leverantörens egendom intill dess att hela den fakturerade köpesumman för Leverantörens samlade leverans, inklusive upplupen ränta, har betalats. Intill dess att
full betalning av Leverantörens krav har erlagts ska Köparen inte äga rätt att infoga sålda produkter som tillbehör till fast egendom., t.ex. genom att de gjuts fast i marken, samt inte heller
sälja varorna vidare till en annan kund.

Undersökningsplikt


Köparen ska direkt efter leverans kontrollera levererade produkter med avseende på skador på emballage eller tecken på transportskador.  Köparen ska därefter göra en närmre undersökning av
produkterna i samband med montering. Köparen ska, för det fall produkterna inte dessförinnan monterats, senast tre månader efter leverans, packa upp och undersöka produkterna noggrant. 


Reklamation


Om tecken på transportskador eller andra skador upptäckts vid leverans ska Köparen anteckna dessa skador eller avvikelser på chaufförens fraktsedel. Om Köparen vill göra gällande ett fel som upptäckts eller borde ha upptäckts vid undersökningen i samband med leverans ska Köparen dessutom direkt, dock aldrig senare än fem dagar efter leverans, ge Leverantören skriftligt besked om detta.  Om Köparen vill göra gällande annat fel som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid undersökningen vid leverans ska köparen snarast möjligt, dock aldrig senare än en månad efter
att felet upptäckts eller borde ha upptäckts, ge Leverantören skriftligt besked om detta. Om Köparen inte reklamerar inom ovan föreskrivna tider förlorar Köparen rätten att åberopa felet. Reklamation av en delleverans berättigar inte Köparen att annullera övriga delleveranser.


Påföljder


Leverantören har rätt att som första påföljd avhjälpa eventuella fel eller låta utföra omleverans av berörda produkter eller delar av dessa. Om Leverantören inte avhjälper eller åtgärdar felet
inom skälig tid efter att Köparen har reklamerat felet kan Köparen istället begära prisavdrag. Leverantören har rätt att istället för avhjälpande eller prisavdrag låta köpet återgå.
Köparen har inte rätt att göra andra påföljder gällande. 

Garanti


Leverantören ansvarar för fel som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller arbete i enlighet med lämnade garantier. Separata garantitider gäller för produkter under varumärkena 1) Kompan, 2) Slottsbro, samt 3) övriga varumärken i enlighet med vad som anges i var års katalog och/eller hemsida. Garantitiden ska, om inget annat anges, räknas från leverans av produkten.
Leverantörens ansvar omfattar inte fel och brister som har uppstått som följd av felaktig montering utförd av annan än Leverantören, ingrepp och/eller ändringar i produkterna, bristande underhåll, naturligt slitage, korrosion på metalldelarnas ytor, missfärgning av ytan eller liknande kosmetiska skador, ovarsam eller onormal användning eller annat förhållande som kan hänföras till Köparen eller slutanvändaren.

Force majeure


Om Leverantören förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt parternas avtal (inkl. dessa allmänna villkor) på grund av omständighet utanför Leverantörens kontroll – såsom arbetskonflikter, brand, krig, översvämning, svår frost, tjäle och liknande, större maskinskador, införselförbud, varubrist eller andra omständigheter av Force majeure-liknande karaktär – ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från andra påföljder för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal.
Om Leverantören påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan ska Leverantören utan dröjsmål underrätta köparen därom.


Ansvarsbegränsning


Leverantörens ansvar gentemot Köparen är under alla omständigheter begränsat till, och kan inte överskrida, fakturerat belopp för den leverans som utlöst Leverantörens ansvar.
Leverantören är inte ansvarig för och åtar sig inget ansvar för driftstopp, förlorade intäkter eller andra indirekta förluster som beror på förseningar, fel eller brister hos de sålda produkterna eller det utförda arbetet.
För leverantörens produktansvar gäller de ansvarsbegränsningar som framgår i denna punkt samt att ansvaret är begränsat till 2 år från leverans alternativt övertagande, om inget annat följer av svensk tvingande lag.

Köparens avtalsbrott


Om Köparen inte uppfyller sina åtaganden enligt parternas avtal (inkl. dessa allmänna villkor) har Leverantören rätt att stoppa ytterligare leveranser, ställa in eventuellt arbete och i övrigt kräva ersättning enligt köplagens bestämmelser.

KOMPAN-koncernens dataskyddsvillkor 


Säljare och kund agerar var och en som oberoende personuppgiftsansvariga i förhållande till de personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med varje försäljning och genomförande av parternas skyldigheter enligt dessa användarvillkor.
Varje part måste i samband med genomförandet av sina skyldigheter enligt dessa koncernvillkor handla i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och dataskyddsbestämmelser.
Information om säljarens behandling av personuppgifter finns i KOMPAN:s integritetspolicy som finns här

Tillkommande villkor för köp av Robiniaprodukter


Robinia som del av produkt


Robiniastolpar torkas naturligt i 6-12 månader innan de används vid tillverkning. Robiniabrädor torkas enligt samma process med kompletterande kontrollerad torkning genom tillförande av värme. Denna metod används bland annat för trä inom möbelindustrin. 
Robiniastolparna kommer att acklimatisera sig till förhållandena vid den plats de blivit installerade. Väderförhållanden som luftfuktighet och temperatur kommer att påverka träet och viss sprickbildning är trolig under denna period. Ofta behöver dessa sprickor ej åtgärdas annat än för ett estetiskt syfte vilket inte är faller under garanti. Samtliga åtgärder som utförs ska göras enligt Kompans underhållsanvisningar för Robinia.


Köparens undersökningsplikt och reklamation


Undersökningsplikt råder enligt Kompans Allmänna affärsvillkor. Om Köparen ansvarar för installationen ska reklamation framföras innan installationen påbörjas. För sprickor som förväntas medföra en säkerhetsrisk (EN1176) kommer Kompan efter överenskommelse med kunden att antingen reparera sprickan, leverera lagningssats kostnadsfritt eller ersätta aktuell del av produkt. Övrig sprickbildning täcks inte av garanti.


Leverantörens ansvar för undersökning och spricklagning


Om leverantören ansvarar för installationen anses reparation av sprickor som förväntas medföra en säkerhetsrisk (EN1176) vara en del av installationen och utgör ingen extra kostnad för köparen.


Efter installation och överlämning


All reparation av sprickor –oavsett storlek - efter att produkten lämnats över till Köparen anses vara en del av det erforderliga underhållet och är Köparens ansvar. Undantaget är strukturella avvikelser enligt garantivillkor nedan. Kompan kan på förfrågan offerera ett serviceavtal för Robinia.

Garanti


15 års garanti på strukturella avvikelser förutsatt att installationen är korrekt gjord och underhållet är utfört och dokumenterat enligt Kompans anvisningar. Sprickor och färgskiftningar är naturliga förändringar och täcks inte av garanti, undantaget strukturell påverkan.
För avvikelser som påverkar den strukturella integriteten under garantiperioden kommer Kompan antingen att reparera sprickan eller leverera en ny stolpe. När en ny stolpe levereras som reservdel ansvarar Köparen för installationen. Stolpen kommer att levereras förberedd för produkten, men viss anpassning på plats ska förväntas. 

 

Affärsvillkor 2021x.pdf

Särskilda villkor Entreprenadarbeten 2021.pdf